May 25, 2020   8:14 p.m. Urban
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Ľubomír Bruncko – FCE I-TZB den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
    Thesis title in English
 
    Pedagogical supervisor

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra technických zariadení budov
 
Stavebná fakulta
2010/2011
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Ľubomír Bruncko
Študijný program:
technické zariadenia budov
Študijný odbor:
stavebníctvo
Evidenčné číslo:SvF-5366-21185
ID študenta:
21185
Vedúci práce:
doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
Konzultant:Ing. Kamila Malinová
Miesto vypracovania:Bratislava
  
Názov práce:
Návrh tepelného čerpadla na vykurovanie objektu rekreačného zariadenia
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:
1. Tepelná bilancia objektu
2. Návrh a výpočet zdroja tepla - tepelné čerpadlo
3. Návrh ostatných zariadení energetického systému
4. Návrh zemného výmenníka a hlbinného vrtu
5. Výkresová dokumentácia zdroja tepla v rekreačnom zariadení
6. Technická správaForma odovzdania diplomovej práce:
Výpočtová a textová časť: 1x originál v pevnej väzbe, formát A4.
Výkresová dokumentácia:na pauzovacom alebo nepriehľadnom bielom papieri ako originál uložený vtube s rozpiskou.
Špeciálny seminár: originál v pevnej väzbe, formát A4.
 
 
Rozsah práce:
minimálne 30 strán
 
 
Literatúra:
 1. LULKOVIČOVÁ, O. -- KONÍK, J. Energetická kontrola kotlov a podmienky zabezpečenia rozptylu znečisťujúcich látok pre nové zdroje tepla. In PETRÁŠ, D. -- ŠVECOVÁ, Z. Vykurovanie 2009. Alternatívne zdroje energie a systémy zásobovania budov teplom : Zborník prednášok zo 17. medzinárodnej konferencie. - Tatranské Matliare, 2.-6. 3. 2009. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2009, s. 105--108. ISBN 978-80-89216-27-7.
 2. LULKOVIČOVÁ, O. Energetická kontrola zdrojov tepla. In DAHLSVEEN, T. -- PETRÁŠ, D. -- CHMÚRNY, I. -- SMOLA, A. -- LULKOVIČOVÁ, O. -- FÜRI, B. -- KONKOĽ, R. Energetický audit a certifikácia budov. Bratislava : Jaga Group, 2008, s. 133--144. ISBN 978-80-8076-063-2.
 3. LULKOVIČOVÁ, O. Energetické požiadavky a účinnosť kotlov na biomasu. In PETRÁŠ, D. -- ŠVECOVÁ, Z. Vykurovanie 2009. Alternatívne zdroje energie a systémy zásobovania budov teplom : Zborník prednášok zo 17. medzinárodnej konferencie. - Tatranské Matliare, 2.-6. 3. 2009. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2009, s. 115--118. ISBN 978-80-89216-27-7.
 4. DAHLSVEEN, T. -- PETRÁŠ, D. -- CHMÚRNY, I. -- SMOLA, A. -- LULKOVIČOVÁ, O. -- FÜRI, B. -- KONKOĽ, R. Energetický audit a certifikácia budov. Bratislava : Jaga Group, 2008. 163 s. ISBN 978-80-8076-063-2.
 5. PETRÁŠ, D. -- LULKOVIČOVÁ, O. -- TAKÁCS, J. -- FÜRI, B. Nízkoteplotné vykurovanie a obnoviteľné zdroje energie. Bratislava : Jaga, 2001. 271 s. ISBN 80-88905-12-5.
 6. LULKOVIČOVÁ, O. Obnova klasických zdrojov tepla a zvýšenie ich energetickej účinnosti. In Komplexná obnova bytových domov 2008: II.medzinárodná konferencia.Podbanské,SR,19.-20.11.2008. Martin : Združenie pre podporu obnovy bytových domov, 2008, s. 55--58. ISBN 978-80-969675-7-5.
 7. PETRÁŠ, D. -- LULKOVIČOVÁ, O. -- TAKÁCS, J. -- FÜRI, B. Obnoviteľné zdroje energie pre nízkoteplotné systémy. Bratislava : Jaga Group, 2009. 223 s. ISBN 978-80-8076-075-5.
 8. LULKOVIČOVÁ, O. Perspektívy využívania obnoviteľných zdrojov energie: Energetická certifikácia budov a pravidelná kontrola kotlov. In Vykurovanie 2007. Energetická certifikácia budov a pravidelná kontrola kotlov: Zborník prednášok z 15. medzinárodnej konferencie. - Tatranské Matliare, 26.2. - 2.3. 2007. Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2007, s. 265--268. ISBN 978-80-89216-13-0.
 9. LULKOVIČOVÁ, O. Súčasný stav a budúcnosť obnoviteľných zdrojov energie. TZB Haustechnik, s. 6--7. ISSN 1210-356X.
 10. PETRÁŠ, D. -- LULKOVIČOVÁ, O. -- TAKÁCS, J. -- BAŠTA, J. -- KABELE, K. Vykurovanie rodinných a bytových domov. Bratislava : Jaga, 2005. 246 s. ISBN 80-8076-012-8.
 11. LULKOVIČOVÁ, O. -- PETRÁŠ, D. -- BAŠTA, J. -- JELÍNEK, V. -- KABÁT, V. Zdroje tepla a domové kotolne. Bratislava : Jaga, 2004. 223 s. ISBN 80-8076-001-2.
 
 
Dátum zadania:
14. 02. 2011
 
 
Dátum odovzdania:
20. 05. 2011Ing. Ľubomír Bruncko
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
garant študijného programu