Oct 22, 2019   7:42 a.m. Sergej
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Zuzana Štefáková – MTF B-BOZ den [term 4, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2010/2011
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Zuzana Štefáková
Študijný program:bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Študijný odbor:8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Evidenčné číslo:MTF-5266-56937
ID študenta:56937
Vedúci práce:prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Miesto vypracovania:UBEI MTF STU so sídlom v Trnave
  
Názov práce:Previerka skladu nebezpečných látok
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1. Klasifikácia nebezpečných látok a ich skladovanie
2. Bezpečnostný audit skladovania nebezpečných látok
3. Bezpečnostné požiadavky na skladovanie vybranej chemickej látky
4. Návrh kontrolného listu na interný bezpečnostný audit
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
  
Dátum zadania:14. 02. 2011
  
Dátum odovzdania:03. 06. 2011Ing. Zuzana Štefáková
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Karol Balog, PhD.
vedúci pracoviska
 doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.
garantka študijného programu