23. 1. 2020  8:18 Miloš
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Bc. Juraj Červienka – FEI B-API pres [sem 4, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2010/2011
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Juraj Červienka
Študijný program:aplikovaná informatika
Študijný odbor: informatika
Evidenčné číslo:FEI-5382-68226
ID študenta:68226
Vedúci práce:Ing. Fedor Lehocki
Miesto vypracovania:Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky
  
Názov práce:Klinicke diagnostické systémy na podporu rozhodovania medicínskeho personálu
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Naštudovať princípy CDSS za účelom podpory rozhodovania lekára pri diagnostiky pacienta. Oboznámiť sa s metodológiou získavania znalostí od experta. Navrhnúť a implementovať IS na generovanie pravidiel na základe údajov z EHR.


Úlohy:

1.Naštudujte problematiku znalostných systémov a ich možnosti pri podpore rozhodovania medicínskeho personálu.
2.Na vybranej základe množiny údajov z anonimizovaného EHR analyzujte vzťahy medzi vybranými fyziologickými parametrami a výstupnúmi diagnózami.
3. Navrhnite modelový IS na generovanie rozhodovacích pravidiel .
4. Implementujte modelový IS.

Literatúra:

1.Pavol Návrat a kol. : Umelá inteligencia a expertné systémy, Slovenská technická univerzita v Bratislave 2007, ISBN 978-80-227-2629-0
2.Lavrač, N., Mozetič, I.: Second generation knowledge acquisition methods and their application to medicine, 1992
3.Michalski, R. S. and Kaufman, K., "Learning Patterns in Noisy Data: The AQ Approach," Machine Learning and its Applications, G. Paliouras, V. Karkaletsis and C. Spyropoulos (Eds.), pp. 22-38, Springer-Verlag, 2001
  
Dátum zadania:20. 09. 2010
  
Dátum odovzdania:13. 05. 2011



Bc. Juraj Červienka
študent
 
 
 
 
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
vedúci pracoviska
 doc. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
garant študijného programu