31. 10. 2020  15:22 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Michal Moroz – SvF I-NKP pres [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
 
    Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra betónových konštrukcií a mostov
 Stavebná fakulta
2010/2011
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Michal Moroz
Študijný program:
nosné konštrukcie pozemných stavieb
Študijné odbory:
5.1.4. pozemné stavby, 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Evidenčné číslo:
SvF-5348-23506
ID študenta:
23506
Vedúci práce:Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Miesto vypracovania:
Stavebná fakulta STU v Bratislave
  
Názov práce:BUDOVA ÚSTREDIA SLOVENSKEJ SPORITEĽNE,  Bratislava
Monolitická železobetónová konštrukcia s bezprievlakovými stropmi a stužujúcimi jadrami.
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
OBSAH DIPLOMOVEJ PRÁCE:

Technická správa.
Statický výpočet.
Prílohy.
Výkresová dokumentácia:
 - Výkres tvaru stropnej dosky 4NP M 1:50.
 - Výkresy výstuže stropnej dosky 4NP.

Podrobnosti obsahu diplomovej práce:

- Statická a dynamická analýza prvkov nosnej konštrukcie objektu:
Zvislé a vodorovné zaťaženie (vietor, seizmicita) stužujúcich prvkov objektu.
 
- Podrobný statický výpočet stropnej dosky 4NP. Návrh výstuže, posúdenie podľa medzného stavu porušenia a medzných stavov použiteľnosti.

- Výkresy výstuže podrobne riešených prvkov v statickom výpočte.
  
Rozsah práce:podľa špecifikácie zadania
 
 
Literatúra:
  1. HARVAN, I. Železobetónové nosné sústavy : Navrhovanie podľa európskych noriem. Bratislava: STU v Bratislave, 2010. 292 s. ISBN 978-80-227-3234-5.
  2. HARVAN, I. Predpätý betón: navrhovanie podľa spoločných európskych noriem. Bratislava : STU v Bratislave, 2008. 262 s. ISBN 978-80-227-2797-6.
  3. FILLO, Ľ. -- MAJDÚCH, D. -- HARVAN, I. Riešenie betónových konštrukcií v praxi. Bratislava : Alfa, 1991. 352 s. ISBN 8005006454.
  4. HARVAN, I. -- ABRAHOIM, I. Vybrané state z betónových konštrukcií: Učebné texty pre 4. a 5.ročník študijného odboru Pozemné stavby a architektúra,zameranie Statika. Bratislava : STU v Bratislave, 2003. 90 s. ISBN 80-227-1913-7.
  5. BILČÍK, J. -- FILLO, Ľ. -- BENKO, V. -- HALVONIK, J. Betónové konštrukcie: Navrhovanie podľa STN EN 1992-1-1. Bratislava : Vydavateľstvo STU, 2008. 374 s. ISBN 978-80-227-2940-6.
 
 
Dátum zadania:
14. 02. 2011
 
 
Dátum odovzdania:
20. 05. 2011Ing. Michal Moroz
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD.
garant študijného programu