Jan 21, 2020   10:09 a.m. Vincent
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. arch. Júlia Rudinská – FA B-AU den [term 8, year 4]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav urbanizmu a územného plánovania
 Fakulta architektúry
2012/2013
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Júlia Rudinská
Študijný program:architektúra a urbanizmus
Študijný odbor: architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FA-5468-65009
ID študenta:65009
Vedúci práce:Ing. arch. Katarína Boháčová
Miesto vypracovania:FA STU Bratislava
  
Názov práce:Rekonštrukcia pešej zóny v Trenčíne
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Formou urbanisticko-architektonickej štúdie a projektu stavby (PS) navrhnite riešenie Hviezdoslavovej ulice Trenčíne. Obsah a rozsah zadania :
časť A: urbanisticko architektonický návrh riešenia formou štúdie:
     - prieskum priestoru, analýza, problémový výkres
     - komplexné urbanisticko - architektonické riešenie
     - návrh dlažieb, mobiliáru, malej architektúry,
časť B: PS - projekt stavby :
    - stavebno - architektonická časť; konštrukčné a architektonické detaily
časť C: prílohy : správa
  
Rozsah práce:textová a grafická časť podľa prílohy k zadaniu
  
Dátum zadania:28. 02. 2013
  
Dátum odovzdania:10. 06. 2013Ing. arch. Júlia Rudinská
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
garant študijného programu