Oct 29, 2020   3:55 p.m. Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Michal Kleščík – FCFT B-AIM den [term 8, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2012/2013
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Michal Kleščík
Študijný program:
automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve
Študijné odbory:
5.2.14. automatizácia, 5.2.52. priemyselné inžinierstvo
Evidenčné číslo:
FCHPT-5415-68780
ID študenta:
68780
Vedúci práce:
Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Konzultant:
Ing. Martin Kalúz
  
Názov práce:
Flash prezentácie pre predmet Informatizácia a informačné systémy
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Cieľom práce je vytvoriť prezentácie v Adobe Flash, ktoré budú použité ako doplnkové výukové materiály v predmete Informatizácia a informačné systémy.

Úlohy:
- Naštudovať problematiku tvorby webových stránok (HTML, CSS, JavaScript).
- Naštudovať program Adobe Flash a skriptovací jazyk ActionScript.
- Programovo realizovať prezentácie vo Flash a ActionScript.
- Implementovať vytvorené prezentácie do LMS Moodle a overiť ich funkčnosť.
 
 
Rozsah práce:
30
  
Literatúra:
  1. KERMAN, P. ActionScript ve Flashi: Podrobná príručka. Praha : Computer Press, 2002. 507 s. ISBN 80-7226-615-2.
  2. KELEMEN, S. -- STUCHLÍKOVÁ, Ľ. Adobe Flash ako efektívny nástroj popularizácie vedy a techniky. Posterus [elektronický zdroj], 4. s. 2011. ISSN 1338-0087.
  3. Adobe Flash CS3: Oficiální výukový kurz. Brno : Computer Press, 2008. 341 s. ISBN 978-80-251-2109-2.
  4. DRUSKA, P. CSS a XHTML tvorba dokonalých webových stránek krok za krokem. Praha : Grada Publishing, 2006. 200 s. ISBN 80-247-1382-9.
  5. STANÍČEK, P. CSS hotová řešení. Brno : Computer Press, 2003. 263 s. ISBN 80-251-1031-1.
  6. GRŐPL, T. HTML, CSS a JavaSript: referenční příručka. Praha : BEN - technická literatura, 2002. 157 s. ISBN 80-7300-099-7.
  7. ŠKULTÉTY, R. JavaScript: Programujeme internetové aplikace. Praha : Computer Press, 2005. 224 s. ISBN 80-251-0144-4.
  
Dátum zadania:
13. 02. 2013
 
 
Dátum odovzdania:
19. 05. 2013Ing. Michal Kleščík
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
garant študijného programu