Feb 21, 2020   8:41 p.m. Eleonóra
Academic information system

Final thesis assignment form – Bc. Ján Uhrinovský – FCFT B-AIM den [term 8, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2011/2012
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ján Uhrinovský
Študijný program:automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve
Študijné odbory:5.2.14. automatizácia, 5.2.52. priemyselné inžinierstvo
Evidenčné číslo:FCHPT-5415-50953
ID študenta:50953
Vedúci práce:Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
  
Názov práce:Export údajov z informačného systému ÚIAM
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Cieľom práce je vytvoriť modul na exportovanie údajov z informačného systému Ústavu informatizácie, automatizácie a matematiky (IS ÚIAM).

Úlohy:
- Vykonať analýzu, špecifikovať požiadavky a navrhnúť štruktúru celého modulu.
- Programovo realizovať modul na export údajov.
- Overiť funkčnosť modulu a vypracovať postup inštalácie.
- Implementovať vytvorený modul do IS ÚIAM.
  
Rozsah práce:30
  
Literatúra:
  1. WELLING, L. -- THOMSONOVÁ, L. PHP a MySQL: rozvoj webových aplikací. Praha : SoftPress, 2004. 910 s. ISBN 80-86497-60-7.
  2. CASTAGNETTO, J. -- RAWAT, H. -- SCHUMANN, S. -- SCOLLO, C. -- VELIATH, D. PHP. Programujeme profesionálně. Brno : Computer Press, 2004. 656 s. ISBN 80-7226-310-2.
  
Dátum zadania:13. 02. 2012
  
Dátum odovzdania:19. 05. 2012Bc. Ján Uhrinovský
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
garant študijného programu