7. 4. 2020  22:43 Zoltán
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Bc. Ján Uhrinovský – FCHPT B-AIM den [sem 8, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2011/2012
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ján Uhrinovský
Študijný program:automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve
Študijné odbory:5.2.14. automatizácia, 5.2.52. priemyselné inžinierstvo
Evidenčné číslo:FCHPT-5415-50953
ID študenta:50953
Vedúci práce:Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
  
Názov práce:Export údajov z informačného systému ÚIAM
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Cieľom práce je vytvoriť modul na exportovanie údajov z informačného systému Ústavu informatizácie, automatizácie a matematiky (IS ÚIAM).

Úlohy:
- Vykonať analýzu, špecifikovať požiadavky a navrhnúť štruktúru celého modulu.
- Programovo realizovať modul na export údajov.
- Overiť funkčnosť modulu a vypracovať postup inštalácie.
- Implementovať vytvorený modul do IS ÚIAM.
  
Rozsah práce:30
  
Literatúra:
  1. WELLING, L. -- THOMSONOVÁ, L. PHP a MySQL: rozvoj webových aplikací. Praha : SoftPress, 2004. 910 s. ISBN 80-86497-60-7.
  2. CASTAGNETTO, J. -- RAWAT, H. -- SCHUMANN, S. -- SCOLLO, C. -- VELIATH, D. PHP. Programujeme profesionálně. Brno : Computer Press, 2004. 656 s. ISBN 80-7226-310-2.
  
Dátum zadania:13. 02. 2012
  
Dátum odovzdania:19. 05. 2012Bc. Ján Uhrinovský
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
garant študijného programu