Jun 20, 2019   10:57 a.m. Valéria
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Zuzana Rusková – FA B-KAKP den [term 7, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav záhradnej a krajinnej architektúry
 Fakulta architektúry
2012/2013
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Zuzana Rusková
Študijný program:krajinná architektúra a krajinné plánovanie
Študijný odbor:6.1.17. krajinná a záhradná architektúra
Evidenčné číslo:FA-5474-18480
ID študenta:18480
Vedúci práce:Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Konzultant:Ing. Katarína Gécová, PhD.
Miesto vypracovania:Fakulta architektúry, Ústav krajinnej a záhradnej architektúry
  
Názov práce:Návrh revitalizácie vnútorných priestorov obce Sazdice
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Textová časť: v zmysle Metodického pokynu MŠ SR a prílohy k zadaniu

Grafická časť:
A. Architektonicko-krajinárska štúdia
A.1. Prieskumy, rozbory:
Kompletizácia relevantných podkladov
Interpretácia výsledkov prieskumu územnotechnických, architektonických a prírodných prvkov - výkresy analýz
Interpretácia rozboru vykonaných prieskumov - problémový výkres
A.2. Architektonicko-krajinárske riešenie:
Koncept riešenia
Komplexný krajinársko-architektonický návrh
Schémy návrhu - funkcia. prevádzka, kompozícia
Návrh vybranej časti riešeného územia (detail)
Priestorové zobrazenie návrhu (celok, časti)
Model

B. Projekt stavby (PS)
PS 1:
Komplexné architektonicko-krajinárske riešenie s vyznačením technických parametrov (čb)
Materiálové a konštrukčné riešenie s výkazom plošných výmer
Vytyčovacie výkresy - stavebné prvky, sadovnícke prvky
Osadzovací výkres vybranej časti (druhová skladba vegetačných prvkov)
PS 2:
Architektonicko-krajinárske a konštrukčné detaily charakteristických častí návrhu a zariaďovacích prvkov
  
Rozsah práce:Textová a grafická časť
  
Literatúra:
  1. PUTROVÁ, E. Dotvorenie priestorov vidieckeho sídla. In Krajina Človek Kultúra 2001 : Zborník referátov. VI. celoslovenská konferencia v rámci ENVIROFILMU v Banskej Bystrici. 2001: 2001, s. 198.
  2. ŠARAFÍN, M. Architektúra vidieka-obnova dediny / Countryside Architecture Renovation of the Village. Architektúra a urbanizmus, s. 65--77. ISSN 0044-8680.
  3. ŠARAFÍN, M. -- RUDINSKÝ, P. Pomešťovanie - hrozba či nevyhnutnosť? Urbanization - menace or necessity?: Verejné priestranstvá na vidieku. Public spaces in the countryside. Urbanita, s. 48--51. ISSN 0139-5912.
  4. Knopp, Alfréd a kolektív: Vesnice. Stavby a krajina mají svuj řád.ÚUR Brno, 1994, ISBN 80-85124-96-3
  5. Kršáková, Anna a kol.: Sídelná zeleň. Metodická pomôcka pre starostov obcí. SAŽP, Banská Bystrica, 2005
  6. Miková, Karolína, Paulíková, Martina, Paulíniová, Zora: Verejné priestory. Nadácia Ekopolis 2010, Banská Bystrica, ISBN 978-80-89505-00-5
  7. Sýkora, Jaroslav: Venkovský prostor. 2. díl. Územní plánování vesnice a krajiny , Praha : České vysoké učení technické v Praze, 1998. 156 s. - ISBN 80-01-01810-5
  
Dátum zadania:15. 02. 2013
  
Dátum odovzdania:10. 06. 2013Ing. Zuzana Rusková
študentka
 
 
 
 
Ing. Tamara Reháčková, PhD.
vedúci pracoviska
 doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD.
garantka študijného programu