21. 9. 2019  4:57 Matúš
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. arch. Zuzana Haburajová Kepičová, PhD. – FA I-URB pres [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav urbanizmu a územného plánovania
 Fakulta architektúry
2010/2011
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Zuzana Kepičová
Študijný program:urbanizmus
Študijný odbor: architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FA-5478-27757
ID študenta:27757
Vedúci práce:prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Konzultant:Ing. Milan Ondrovič, PhD.
Miesto vypracovania:Fakulta architektúry STU v Bratislave
  
Názov práce:Snina - rozvoj centrálnej oblasti mesta
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Predmetom riešenia DP je územie medzi obytným územím mesta a priemyslovou zónou. Navrhnite lokalitný program územia a filozofické východiská návrhu. Vlastný návrh riešenia predložte formou štúdie, v ktorej prezentujte prevádzkové a funkčno-priestoré zásady riešenia a navrhnite regulačný plán územia, pričom zohľadnite aj väzby na dotykové územia. Súčasťou riešenia budú aj podrobnosti, ktoré priblížia niektoré vybrané detaily riešeného územia. Predložte architektonickú koncepciu vybraného objektu. V textovej časti opíšte východiská a koncepciu riešenia, zásady regulácie, definíciu regulačných prvkov a doložte urbanisticko-ekonomické parametre návrhu.Podrobnejšie požiadavky na obsah, rozsah a adjustáciu práce sú obsiahnuté v prílohe k tomuto zadaniu.
  
Rozsah práce:textová a grafická časť
  
Dátum zadania:14. 02. 2011
  
Dátum odovzdania:10. 05. 2011Ing. arch. Zuzana Haburajová Kepičová, PhD.
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
garant študijného programu