28. 3. 2020  18:57 Soňa
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Rastislav Kubíček, PhD. – SjF D-STM ext [roč 5]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav technológií a materiálov
 Strojnícka fakulta
2014/2015
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Rastislav Kubíček
Študijný program:strojárske technológie a materiály
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:SjF-10955-31732
ID študenta:31732
Vedúci práce:prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Miesto vypracovania:Ústav technológií a materiálov SjF STU v Bratislave
  
Názov práce:Technologické a metalurgické aspekty oblúkového spájkovania austenitickej ocele 304L
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Cieľom predloženej dizertačnej práce bude zhodnotiť technologické možnosti oblúkového spájkovania tenkých plechov z austenitickej ocele typu 304L, nájsť vhodný typ prídavných materiálov pre daný typ ocele, analyzovať proces oblúkového MIG spájkovania, štruktúru a vlastnosti spoja z hľadiska mechanických vlastností.
  
Rozsah práce:140
  
Dátum zadania:04. 09. 2009
  
Dátum odovzdania:04. 09. 2014Ing. Rastislav Kubíček
riešiteľ
 
 
 
 
doc. Ing. Viliam Hrnčiar, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
garant študijného programu