24. 2. 2020  0:40 Matej
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Bc. Filip Ďurčat – SjF B-ESTR ext [sem 8, roč 4]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky
     Pedagogický vedúci

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav tepelnej energetiky
 Strojnícka fakulta
2012/2013
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Filip Ďurčat
Študijný program:energetické strojárstvo
Študijný odbor:5.2.29. energetika
Evidenčné číslo:SjF-5235-69146
ID študenta:69146
Vedúci práce:Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Miesto vypracovania:Ústav tepelnej energetiky
  
Názov práce:Návrh obehu parnej turbíny s kotlom na biomasu
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:- Vlastnosti biomasy
- Spoluspaľovanie biomasy a uhlia – emisie
- Výber vhodnej konštrukcie kotla
- Návrh obehu parnej turbíny – výpočet obehu
- Určenie variabilných nákladov na elektrinu.
  
Rozsah práce:30 - 50 normostrán
  
Dátum zadania:18. 02. 2013
  
Dátum odovzdania:10. 06. 2013Bc. Filip Ďurčat
študent
 
 
 
 
doc. Ing. František Ridzoň, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Vojtech Molnár, DrSc.
garant študijného programu