Oct 20, 2019   11:12 p.m. Vendelín
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Martin Kutálek – MTF B-BOZ comb [term 4, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2010/2011
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Martin Kutálek
Študijný program:bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Študijný odbor:8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Evidenčné číslo:MTF-5266-40995
ID študenta:40995
Vedúci práce:prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Miesto vypracovania:UBEI MTF STU so sídlom v Trnave
  
Názov práce:Bezpečnostné a zdravotné riziká antropogénnych nanočastíc
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1. Základné charakteristiky nanočastíc a nanomateriálov
2. Nebezpečné vlastnosti nanočastíc
3. Horľavosť a výbušnosť nanočastíc
4. Nebezpečenstvo nanočastíc pre zdravie a životné prostredie
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
  
Dátum zadania:14. 02. 2011
  
Dátum odovzdania:03. 06. 2011Ing. Martin Kutálek
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Karol Balog, PhD.
vedúci pracoviska
 doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.
garantka študijného programu