14. 12. 2019  0:08 Branislava, Bronislava
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Roman Fulek – MTF B-PMA pres [sem 6, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2011/2012
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Roman Fulek
Študijný program:priemyselné manažérstvo
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:MTF-5296-69531
ID študenta:69531
Vedúci práce:Ing. Kristína Koltnerová
Miesto vypracovania:Continental Matador Rubber, s.r.o., Púchov
  
Názov práce:Návrh opatrení na zlepšenie získavania a výberu zamestnancov v podniku Continental Matador Rubber, s.r.o.
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1 Získavanie a výber zamestnancov ako funkcie personálneho manažmentu
2 Analýza súčasného stavu získavania a výberu zamestnancov v podniku Continental Matador Rubber, s.r.o.
3 Návrh opatrení na zlepšenie získavania a výberu zamestnancov v podniku Continental Matador Rubber, s.r.o.
4 Zhodnotenie prínosov navrhovaných opatrení
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
  
Dátum zadania:13. 02. 2012
  
Dátum odovzdania:01. 06. 2012Ing. Roman Fulek
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Miloš Čambál, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
garant študijného programu