15. 10. 2019  18:00 Terézia
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Metod Glatz, PhD. – SjF D-DT den [roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav dopravnej techniky a konštruovania
 Strojnícka fakulta
2012/2013
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Metod Glatz
Študijný program:dopravná technika
Študijný odbor:5.2.3. dopravné stroje a zariadenia
Evidenčné číslo:SjF-10946-14061
ID študenta:14061
Vedúci práce:doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Konzultant:Ing. Gregor Izrael, PhD.
Miesto vypracovania:Ústav dopravnej techniky a konštruovania SjF STU v Bratislave
  
Názov práce:Optimalizácia riadenia pohonu otáčania nadstavby pracovného stroja
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Teoretická analýza silových a energetických pomerov otáčania nadstavby pracovného stroja pre charakteristické prevádzkové podmienky.
2. Určenie obmedzujúcich podmienok a účelových funkcií pre časovo – polohovú optimalizáciu riadenia pohonu otáčania nadstavby pri minimálnej spotrebe energie pre vytvorenie programu riadenia.
3. Vytvorenie optimalizačného algoritmu riadenia mechanizmu pohonu otáčania a jeho overenie na virtuálnom modeli.
4. Návrh a zostrojenie fyzikálneho modelu pre overenie programu riadenia pohonu otáčania nadstavby pracovného stroja pri charakteristických prevádzkových podmienkach.
  
Dátum zadania:08. 09. 2009
  
Dátum odovzdania:08. 09. 2012Ing. Metod Glatz
riešiteľ
 
 
 
 
prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.
garant študijného programu