Nov 11, 2019   9:55 p.m. Martin
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Ľubomír Schmidt – FEEIT I-ME den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra mikroelektroniky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2010/2011
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Ľubomír Schmidt
Študijný program:Mikroelektronika
Študijný odbor:5.2.13. elektronika
Evidenčné číslo:FEI-5400-69638
ID študenta:69638
Vedúci práce:prof. Ing. František Uherek, PhD.
Konzultant:RNDr. Dušan Chorvát, PhD.
Miesto vypracovania:KME FEI STU a MLC Bratislava
  
Názov práce:Meranie optických vlastností biologických tkanív
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Zadanie:
1. Naštudujte a popíšte súčasný stav problematiky optickej diagnostiky biologických tkanív, ako aj parametrov a vlastností svetelných zdrojov (LED diód, laserov) a detekčných systémov používaných pre túto aplikáciu.
2. Navrhnite najvhodnejší postup merania optických vlastností tkanív s využitím LED a laserových zdrojov svetla; na základe tohto návrhu zrealizujte meracie pracovisko.
3. Na vytvorenom pracovisku zmerajte optické vlastnosti biologického tkaniva in-vivo so zameraním na diagnostiku hemoglobínu a jeho zmeny v závislosti na fyziologickom stave organizmu.
  
Dátum zadania:14. 02. 2011
  
Dátum odovzdania:21. 05. 2011Ing. Ľubomír Schmidt
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
garant študijného programu