7. 4. 2020  13:38 Zoltán
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Ľubomír Schmidt – FEI I-ME den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra mikroelektroniky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2010/2011
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Ľubomír Schmidt
Študijný program:Mikroelektronika
Študijný odbor:5.2.13. elektronika
Evidenčné číslo:FEI-5400-69638
ID študenta:69638
Vedúci práce:prof. Ing. František Uherek, PhD.
Konzultant:RNDr. Dušan Chorvát, PhD.
Miesto vypracovania:KME FEI STU a MLC Bratislava
  
Názov práce:Meranie optických vlastností biologických tkanív
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Zadanie:
1. Naštudujte a popíšte súčasný stav problematiky optickej diagnostiky biologických tkanív, ako aj parametrov a vlastností svetelných zdrojov (LED diód, laserov) a detekčných systémov používaných pre túto aplikáciu.
2. Navrhnite najvhodnejší postup merania optických vlastností tkanív s využitím LED a laserových zdrojov svetla; na základe tohto návrhu zrealizujte meracie pracovisko.
3. Na vytvorenom pracovisku zmerajte optické vlastnosti biologického tkaniva in-vivo so zameraním na diagnostiku hemoglobínu a jeho zmeny v závislosti na fyziologickom stave organizmu.
  
Dátum zadania:14. 02. 2011
  
Dátum odovzdania:21. 05. 2011Ing. Ľubomír Schmidt
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
garant študijného programu