Oct 19, 2019   2:19 a.m. Kristián
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Peter Šarvaic – MTF B-BOZ comb [term 2, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2009/2010
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Peter Šarvaic
Študijný program:bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Študijný odbor:8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Evidenčné číslo:MTF-5266-51902
ID študenta:51902
Vedúci práce:prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Miesto vypracovania:Samsung Voderady, a.s.
  
Názov práce:Objektivizácia osvetlenia vo výrobnom podniku Samsung Voderady
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1. Charakterizácia vybraného pracoviska a posúdenie súčasného stavu osvetlenia vnútorných priestorov
2. Legislatívne požiadavky na osvetlenie pracovísk a ich implementácia na vybrané pracovisko
3. Charakterizácia osvetlovacích telies
4. Návrh opatrení na zlepšenie osvetlenie vybraného pracoviska
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
  
Dátum zadania:15. 02. 2010
  
Dátum odovzdania:05. 06. 2010Ing. Peter Šarvaic
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Karol Balog, PhD.
vedúci pracoviska
 doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.
garantka študijného programu