Dec 12, 2019   3:44 a.m. Otília
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Jakub Vonkomer, PhD. – FEEIT D-ATMM den [year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav riadenia a priemyselnej informatiky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2012/2013
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Jakub Vonkomer
Študijný program:Automatizácia a riadenie
Študijný odbor:5.2.14. automatizácia
Evidenčné číslo:FEI-10824-11865
ID študenta:11865
Vedúci práce:prof. Ing. Milan Žalman, PhD.
Miesto vypracovania:Ústav riadenia a priemyselnej informatiky FEI STU
  
Názov práce:Samonastavujúci sa rýchlostný servopohon s asynchrónnym motorom
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Cieľom dizertačnej práce je výskum a vývoj samonastavujúcich metód a algoritmov pre bezsnímačový rýchlostný servopohon. Dizertačná práca rieši komplexnú problematiku riadenia asynchrónnych motorov. Má dva hlavné, prakticky navzájom úzko prepojené ciele:

1. Návrh a realizácia identifikačných algoritmov parametrov motora pre realizáciu samonastavovacích algoritmov riadenia pre bezsnímačové vektorové riadenie.Jediné možné počiatočné informácie sú štítkové údaje motora.
2. Návrh a realizácia bezsnímačového vektorového riadenia vhodného pre veľmi široký rozsah rýchlosti, od rýchlosti takmer nulovej po rýchlosť hlboko v oblasti odbudzovania.
  
Dátum zadania:08. 10. 2012
  
Dátum odovzdania:19. 10. 2012Ing. Jakub Vonkomer
riešiteľ
 
 
 
 
prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
garant študijného programu