15. 8. 2020  10:15 Marcela
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Jozef Steinhübl, PhD. – SjF D-APLM ext [roč 5]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
 
    Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
 Strojnícka fakulta
2013/2014
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Jozef Steinhübl
Študijný program:
aplikovaná mechanika
Študijný odbor:
strojárstvo
Evidenčné číslo:
SjF-10941-69700
ID študenta:69700
Vedúci práce:
doc. Ing. Miloš Musil, CSc.
Konzultant:
Ing. Vladimír Chmelko, PhD.
 
 
Názov práce:
Posúdenie životnosti komponentov podvozkových častí prívesov
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:
Zadefinovať skúšobné polygóny a metódami štatistickej mechaniky popísať jednotlivé prekážky z polygónov.
Určiť najvhodnejšie kombinácie prekážok zo skúšobných polygónov tak, aby reprezentovali charakteristické prevádzkové podmienky jednotlivých typov prívesov.
Vytvorenie matematického modelu interakcie ťažné vozidlo, príves a vozovka.
Navrhnúť merací reťazec zberu meraných dát z polygónov.
Vytvoriť matematický model prevodu zaťaženia z meraného miesta na konštrukcii do analyzovaného miesta konštrukcie.
Spracovať namerané signály pre elektrohydraulické skúšobné zariadenie tak, aby simulácia v laboratórnych podmienkach reprezentovala zaťaženie v prevádzke.
Navrhnúť metodický postup na posúdenie životnosti komponentov podvozkových častí prívesov.
 
 
Dátum zadania:08. 09. 2009
 
 
Dátum odovzdania:
30. 06. 2014



Ing. Jozef Steinhübl
riešiteľ
 
 
 
 
doc. Ing. Peter Šolek, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ladislav Starek, CSc.
garant študijného programu