24. 8. 2019  13:39 Bartolomej
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Jozef Steinhübl, PhD. – SjF D-APLM ext [roč 5]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
 Strojnícka fakulta
2013/2014
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Jozef Steinhübl
Študijný program:aplikovaná mechanika
Študijný odbor:5.1.7. aplikovaná mechanika
Evidenčné číslo:SjF-10941-69700
ID študenta:69700
Vedúci práce:doc. Ing. Miloš Musil, CSc.
Konzultant:Ing. Vladimír Chmelko, PhD.
  
Názov práce:Posúdenie životnosti komponentov podvozkových častí prívesov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Zadefinovať skúšobné polygóny a metódami štatistickej mechaniky popísať jednotlivé prekážky z polygónov.
Určiť najvhodnejšie kombinácie prekážok zo skúšobných polygónov tak, aby reprezentovali charakteristické prevádzkové podmienky jednotlivých typov prívesov.
Vytvorenie matematického modelu interakcie ťažné vozidlo, príves a vozovka.
Navrhnúť merací reťazec zberu meraných dát z polygónov.
Vytvoriť matematický model prevodu zaťaženia z meraného miesta na konštrukcii do analyzovaného miesta konštrukcie.
Spracovať namerané signály pre elektrohydraulické skúšobné zariadenie tak, aby simulácia v laboratórnych podmienkach reprezentovala zaťaženie v prevádzke.
Navrhnúť metodický postup na posúdenie životnosti komponentov podvozkových častí prívesov.
  
Dátum zadania:08. 09. 2009
  
Dátum odovzdania:30. 06. 2014



Ing. Jozef Steinhübl
riešiteľ
 
 
 
 
doc. Ing. Peter Šolek, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ladislav Starek, CSc.
garant študijného programu