Sep 28, 2020   12:28 p.m. Václav
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Jozef Steinhübl, PhD. – FME D-APLM ext [year 5]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
    Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
 
Strojnícka fakulta
2013/2014
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Ing. Jozef Steinhübl
Študijný program:
aplikovaná mechanika
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:SjF-10941-69700
ID študenta:
69700
Vedúci práce:
doc. Ing. Miloš Musil, CSc.
Konzultant:
Ing. Vladimír Chmelko, PhD.
  
Názov práce:Posúdenie životnosti komponentov podvozkových častí prívesov
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
Zadefinovať skúšobné polygóny a metódami štatistickej mechaniky popísať jednotlivé prekážky z polygónov.
Určiť najvhodnejšie kombinácie prekážok zo skúšobných polygónov tak, aby reprezentovali charakteristické prevádzkové podmienky jednotlivých typov prívesov.
Vytvorenie matematického modelu interakcie ťažné vozidlo, príves a vozovka.
Navrhnúť merací reťazec zberu meraných dát z polygónov.
Vytvoriť matematický model prevodu zaťaženia z meraného miesta na konštrukcii do analyzovaného miesta konštrukcie.
Spracovať namerané signály pre elektrohydraulické skúšobné zariadenie tak, aby simulácia v laboratórnych podmienkach reprezentovala zaťaženie v prevádzke.
Navrhnúť metodický postup na posúdenie životnosti komponentov podvozkových častí prívesov.
 
 
Dátum zadania:
08. 09. 2009
  
Dátum odovzdania:
30. 06. 2014Ing. Jozef Steinhübl
riešiteľ
 
 
 
 
doc. Ing. Peter Šolek, CSc.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Ladislav Starek, CSc.
garant študijného programu