Jan 28, 2020   9:59 p.m. Alfonz
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Pavol Michniak, PhD. – FEEIT I-ME den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra mikroelektroniky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2010/2011
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Pavol Michniak
Študijný program:Mikroelektronika
Študijný odbor:5.2.13. elektronika
Evidenčné číslo:FEI-5400-35044
ID študenta:35044
Vedúci práce:prof. Ing. František Uherek, PhD.
Konzultant:Ing. A. Vincze, PhD., Ing. M. Varga
Miesto vypracovania:KME a MLC Bratislava
  
Názov práce:Príprava a analýza diamantových štruktúr na rôznych substrátoch
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Naštudujte problematiku nukleácie a rastu diamantových vrstiev
      metódou HFCVD;
 2. Realizujte experimenty prípravy diamantových vrstiev;
 3. Analyzujte pripravené vrstvy dostupnými analytickými metódami
        (SIMS, Raman, SEM);
 4. Spracujte a vyhodnoťte namerané výsledky;
  
Dátum zadania:06. 12. 2010
  
Dátum odovzdania:20. 05. 2011Ing. Pavol Michniak, PhD.
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
garant študijného programu