Aug 20, 2019   0:26 a.m. Anabela
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. arch. Peter Kucharovič – FA I-ARCH-AEE den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
 Fakulta architektúry
2010/2011
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Peter Kucharovič
Študijný program:architektúra
Študijný odbor:5.1.1. architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FA-5467-27181
ID študenta:27181
Vedúci práce:Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Konzultant:prof. Ing.arch. Robert Špaček, CSc.
Miesto vypracovania:FA STU v Bratislave
  
Názov práce:Minimalistický dom
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Návrh malého domu s minimálnymi vplyvmi na životné prostredie, s potrebou energie na prevádzku blízkou nule, s inovatívnymi konceptmi v konštrukčnom, materiálovom i dispozičnom riešení a s možnosťou opakovaného využitia v rôznorodých urbánnych kontextoch.
Forma spracovania: v rozsahu architektonickej štúdie s detailnejším návrhom konštrukčného a technologického riešenia a v mierke optimálnej pre dokumentáciu riešenia. Rozsah práce: textová časť (podľa met.usm. rektora 1/2010 - sprievodná správa, v prílohe špecifikácia ekologického konceptu a posúdenie energetickej efektívnosti), portfolio diplomového projektu vo formáte A3, výkresy (alt. prezentácia PowerPoint alebo Prezi): situácia, pôdorysy, rezy, pohľady, 3d zobrazenia, vybrané detaily, prevádzkové schémy, zhrnutie ekologického konceptu; fyzický model (ak je virtuálny 3d model, fyzický stačí pracovný), prezentačný výkres 700x1000 a CD s kompletnou dokumentáciou v elektronickej forme.
  
Rozsah práce:architektonická štúdia
  
Dátum zadania:14. 02. 2011
  
Dátum odovzdania:10. 05. 2011Ing. arch. Peter Kucharovič
študent
 
 
 
 
prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.
garant študijného programu