Apr 4, 2020   2:52 p.m. Izidor
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Matej Gimera – FEEIT I-ROB den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav riadenia a priemyselnej informatiky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2010/2011
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Matej Gimera
Študijný program:Robotika
Študijný odbor:5.2.14. automatizácia
Evidenčné číslo:FEI-5406-35940
ID študenta:35940
Vedúci práce:Ing. Jozef Dúbravský
Miesto vypracovania:Ústav riadenia a priemyselnej informatiky (FEI STU)
  
Názov práce:Riadenie technologického dopravníka
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Navrhnite riadenie pre laboratórny technologický pásový dopravník
s využitím systému PLC Siemens SIMATIC S-7 a vizualizácie, ktoré bude
využívané pre pedagogické účely.

Úlohy:
1. Analyzovať vlastnosti technologického dopravníka.
2. Navrhnúť vhodný spôsob riadenia a komunikácie.
3. Vytvoriť programové vybavenie a vizualizáciu.
4. Pre pedagogické účely navrhnúť webovú aplikáciu na diaľkové riadenie a monitorovanie procesu na PC.
5. Implementovať a verifikovať navrhnuté riešenie.
6. Vytvoriť podrobnú technickú dokumentáciu a spracovať návod na používanie.
  
Dátum zadania:11. 02. 2011
  
Dátum odovzdania:20. 05. 2011Ing. Matej Gimera
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
garant študijného programu