29. 3. 2020  10:57 Miroslav
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Štefan Kukučka – SjF I-TESZ-TE pres [sem 6, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky
     Pedagogický vedoucí

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav tepelnej energetiky
 Strojnícka fakulta
2011/2012
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Štefan Kukučka
Študijný program:tepelné energetické stroje a zariadenia
Študijný odbor:5.2.29. energetika
Evidenčné číslo:SjF-5258-26765
ID študenta:26765
Vedúci práce:Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Miesto vypracovania:Ústav tepelnej energetiky
  
Názov práce:Porovnanie emisií pri prechode z fosílnych palív na drevnú štiepku
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:– výpočet spaľovania pre uhlie ( podľa zloženia), zemný plyn (podľa zloženia).
– prehľad dosahovaných hodnôt nadbytku vzduchu pre jednotlivé druhy spaľovacieho zariadenia
– výpočet spaľovania pre drevnú štiepku
- výpočet pre spaľovanie zmesi
– prehľad legislatívy týkajúcej sa emisií
- vhodné technológie spaľovania
  
Rozsah práce:60 - 80 normostrán
  
Dátum zadania:13. 02. 2012
  
Dátum odovzdania:04. 06. 2012Ing. Štefan Kukučka
študent
 
 
 
 
doc. Ing. František Ridzoň, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Vojtech Molnár, DrSc.
garant študijného programu