24. 2. 2020  1:47 Matej
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Štefan Kukučka – SjF I-TESZ-TE den [sem 6, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky
     Pedagogický vedúci

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav tepelnej energetiky
 Strojnícka fakulta
2011/2012
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Štefan Kukučka
Študijný program:tepelné energetické stroje a zariadenia
Študijný odbor:5.2.29. energetika
Evidenčné číslo:SjF-5258-26765
ID študenta:26765
Vedúci práce:Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Miesto vypracovania:Ústav tepelnej energetiky
  
Názov práce:Porovnanie emisií pri prechode z fosílnych palív na drevnú štiepku
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:– výpočet spaľovania pre uhlie ( podľa zloženia), zemný plyn (podľa zloženia).
– prehľad dosahovaných hodnôt nadbytku vzduchu pre jednotlivé druhy spaľovacieho zariadenia
– výpočet spaľovania pre drevnú štiepku
- výpočet pre spaľovanie zmesi
– prehľad legislatívy týkajúcej sa emisií
- vhodné technológie spaľovania
  
Rozsah práce:60 - 80 normostrán
  
Dátum zadania:13. 02. 2012
  
Dátum odovzdania:04. 06. 2012Ing. Štefan Kukučka
študent
 
 
 
 
doc. Ing. František Ridzoň, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Vojtech Molnár, DrSc.
garant študijného programu