25. 2. 2020  6:42 Frederik
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Bc. Ján Vician – SjF I-ALSM-MV pres [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav dopravnej techniky a konštruovania
 Strojnícka fakulta
2010/2011
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Ján Vician
Študijný program:automobily, lode a spaľovacie motory
Študijný odbor:5.2.4. motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
Evidenčné číslo:SjF-5232-13646
ID študenta:13646
Vedúci práce:Ing. Ján Danko, PhD.
Konzultant:Ing. Andrej Medveď, Johnson Controls Trenčín, s.r.o
Miesto vypracovania:Strojnícka fakulta STU v Bratislave
  
Názov práce:Funkcia „TABLE FOLD“ predného sedadla
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Konceptuálne riešenie sklápania operadla predného sedadla do tzv. "table fold" pozície, integrované do sedadla ovládaného pákovým reclinerom ako samostatná mechanická jednotka.
1. Spracovať všeobecný prehľad o zaužívaných praktikách riešenia daného problému.
2. Schematicky vypracovať viaceré alternatívy riešenia a následne vybrať najvhodnejšie riešenie.
3. Vytvoriť 3D model vrátane kinematiky a 2D dokumentáciu pomocou programu Catia V5.
4. Pomocou teoretického výpočtu, prípadne grafickou metódou získať sily pôsobiace na jednotlivé komponenty pri statickom zaťažení +/-1500Nm
5. Vypracovať teoreticky výpočet únosnosti troch najviac namáhaných komponentov, ako aj FEA analýzu mechanizmu ako celku pre statické zaťaženie +/-1500Nm
  
Rozsah práce:50 - 80 strán včítane príloh
  
Dátum zadania:14. 02. 2011
  
Dátum odovzdania:10. 06. 2011Bc. Ján Vician
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Miroslav Vereš, PhD.
garant študijného programu