8. 12. 2019  11:07 Marína
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Andrej Beňa – SjF I-ALSM-MV pres [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav dopravnej techniky a konštruovania
 Strojnícka fakulta
2010/2011
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Andrej Beňa
Študijný program:automobily, lode a spaľovacie motory
Študijný odbor:5.2.4. motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
Evidenčné číslo:SjF-5232-41368
ID študenta:41368
Vedúci práce:Ing. Ján Danko, PhD.
Konzultant:Ing. Ján Danko, PhD.
Miesto vypracovania:Strojnícka fakulta STU v Bratislave
  
Názov práce:Návrh skúšobného zariadenia pruženia motorového vozidla
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Analyzujte súčasný stav skúšobných zariadení pruženia motorových vozidiel.
2. Navrhnite univerzálne skúšobné zariadenie na meranie priečneho polovičného modelu a častí pruženia automobilu.
3. Vytvorte zostavné výkresy a výkresy vybraných častí navrhnutého zariadenia.
  
Rozsah práce:50 - 80 strán včítane príloh
  
Dátum zadania:14. 02. 2011
  
Dátum odovzdania:10. 06. 2011Ing. Andrej Beňa
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Miroslav Vereš, PhD.
garant študijného programu