11. 12. 2019  11:35 Hilda
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Bc. Peter Maliniak – SjF I-ALSM-MV pres [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav dopravnej techniky a konštruovania
 Strojnícka fakulta
2010/2011
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Peter Maliniak
Študijný program:automobily, lode a spaľovacie motory
Študijný odbor:5.2.4. motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
Evidenčné číslo:SjF-5232-41130
ID študenta:41130
Vedúci práce:Ing. Ján Danko, PhD.
Konzultant:Ing. Ján Danko, PhD.
Miesto vypracovania:Strojnícka fakulta STU v Bratislave
  
Názov práce:Rám športového automobilu
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Analyzujte požiadavky na konštrukciu rámu športového automobilu podľa daných predpisov.
2. Analyzujte rôzne konštrukčné riešenia rámov športových automobilov.
3. Konštrukčne navrhnite rám športového automobilu, prepočítajte základné časti rámu.
4. Vytvorte zostavné výkresy a výkresovú dokumentáciu vybraných častí nápravy.
  
Rozsah práce:50 - 80 strán včítane príloh
  
Dátum zadania:14. 02. 2011
  
Dátum odovzdania:10. 06. 2011Bc. Peter Maliniak
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Miroslav Vereš, PhD.
garant študijného programu