Oct 28, 2020   1:40 a.m. Dobromila
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Ľubomír Matejko – FME I-ALSM-MV den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
    Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav dopravnej techniky a konštruovania
 
Strojnícka fakulta
2010/2011
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Ľubomír Matejko
Študijný program:
automobily, lode a spaľovacie motory
Študijný odbor:5.2.4. motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
Evidenčné číslo:SjF-5232-41406
ID študenta:
41406
Vedúci práce:
Ing. Ján Danko, PhD.
Konzultant:
Ing. Ján Danko, PhD.
Miesto vypracovania:
Strojnícka fakulta STU v Bratislave
 
 
Názov práce:
Predná náprava Formuly Student
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
1. Analyzujte požiadavky na konštrukciu prednej nápravy Formuly Student podľa daných pravidiel.
2. Analyzujte rôzne konštrukčné riešenia prednej nápravy Formuly Student.
3. Konštrukčne navrhnite prednú nápravu, prepočítajte jej základné časti.
4. Vytvorte zostavné výkresy a výkresovú dokumentáciu vybraných častí nápravy.
 
 
Rozsah práce:
50 - 80 strán včítane príloh
  
Dátum zadania:
14. 02. 2011
 
 
Dátum odovzdania:
10. 06. 2011Ing. Ľubomír Matejko
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Miroslav Vereš, PhD.
garant študijného programu