Dec 14, 2019   11:05 a.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Petra Kačmárová – FCE I-KKP den [term 2, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav záhradnej a krajinnej architektúry
 Stavebná fakulta
2009/2010
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Petra Kačmárová
Študijný program:krajinárstvo a krajinné plánovanie
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:SvF-14610-27169
ID študenta:27169
Vedúci práce:Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Konzultant:Ing. Katarína Gécová
Miesto vypracovania:FA STU v Bratislave
  
Názov práce:Krajinný areál rekreácie - juhozápadný krajinný pás Petržalka, Bratislava
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:A. Textová časť:
   v zmysle Metodického usmernenia MŠ SR
B. Grafická časť:
1. Širšie vzťahy M 1:25000-10000
2. Komplexný krajinársko-architektonický návrh riešenia M 1:5000-1000
3. Funkčno-prevádzkové riešenie
4. Návrh vegetačnej skladby
5. Krajinársko-architektonické detaily M 1:500-100-50
6. Priestorové zobrazenie návrhu - detail, celok
7. Model
8. Portfólio diplomovej práce, poster
9. Príloha - škice konceptu riešenia, fotografie
  
Rozsah práce:Architektonicko-krajinárska štúdia
  
Literatúra:
  1. Dietrich, L. - editor: TERRITORIES from Landscape to City, AGENCE TER, Henri Bava, Michel Hoessler, Oliver Philippe, Birkhauser Verlag AG, Basel-Boston-Berlin 2008, ISBN 978-3-7643-8887-4
  2. Gál, P.: Premeny obrazu mesta Bratislava. In: Vorel, I.: Ochrana krajinného rázu, konferencia 23.-24.3.2006, ČVTU Praha, 2006, s,25-28, ISBN 80-903206-7-8.
  3. Putrová, E.: Revitalizácia vodného toku v sídle. In: Finka, M., Petríková, D. - editori: Trajektórie územného rozvoja, ROAD Bratislava 2006, ISBN 978-80-88999-31-7
  4. Virginia McLeod: Detail in Contemporary Landscape Architecture. Laurence King Publishing Ltd, London, 2008, ISBN-13 978 1 85669 498 8
  
Dátum zadania:18. 02. 2010
  
Dátum odovzdania:21. 05. 2010Ing. Petra Kačmárová
študentka
 
 
 
 
doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
garant študijného programu