Apr 3, 2020   1:23 a.m. Richard
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Juraj Záborský – FME B-ESTR ext [term 8, year 4]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English
     Pedagogical supervisor

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav tepelnej energetiky
 Strojnícka fakulta
2012/2013
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Juraj Záborský
Študijný program:energetické strojárstvo
Študijný odbor:5.2.29. energetika
Evidenčné číslo:SjF-5235-69931
ID študenta:69931
Vedúci práce:Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Miesto vypracovania:Ústav tepelnej energetiky
  
Názov práce:Technologický popis centrálnej OST a objektovej OST, prevádzkové parametre v letnom a zimnom období
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:- Popis a schémy zapojenia odovzdávacích staníc tepla
- Prevádzka vo vykurovacom období a mimo vykurovacieho obdobia
- Ročné diagramy trvania výkonu
- Zhodnotenie výhod a nevýhod tlakovo závislých a tlakovo nezávislých odovzdávacích staníc tepla.
  
Rozsah práce:30 - 50 normostrán
  
Dátum zadania:18. 02. 2013
  
Dátum odovzdania:10. 06. 2013Ing. Juraj Záborský
študent
 
 
 
 
doc. Ing. František Ridzoň, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Vojtech Molnár, DrSc.
garant študijného programu