18. 2. 2020  22:13 Jaromír
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Juraj Záborský – SjF B-ESTR ext [sem 8, roč 4]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav tepelnej energetiky
 Strojnícka fakulta
2012/2013
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Juraj Záborský
Študijný program:energetické strojárstvo
Študijný odbor:5.2.29. energetika
Evidenčné číslo:SjF-5235-69931
ID študenta:69931
Vedúci práce:Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Miesto vypracovania:Ústav tepelnej energetiky
  
Názov práce:Technologický popis centrálnej OST a objektovej OST, prevádzkové parametre v letnom a zimnom období
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:- Popis a schémy zapojenia odovzdávacích staníc tepla
- Prevádzka vo vykurovacom období a mimo vykurovacieho obdobia
- Ročné diagramy trvania výkonu
- Zhodnotenie výhod a nevýhod tlakovo závislých a tlakovo nezávislých odovzdávacích staníc tepla.
  
Rozsah práce:30 - 50 normostrán
  
Dátum zadania:18. 02. 2013
  
Dátum odovzdania:10. 06. 2013Ing. Juraj Záborský
študent
 
 
 
 
doc. Ing. František Ridzoň, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Vojtech Molnár, DrSc.
garant študijného programu