21. 2. 2020  20:02 Eleonóra
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. arch. Daniel Hanusz – FA I-ARCH-VB pres [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav architektúry obytných a občianskych budov
 Fakulta architektúry
2010/2011
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Daniel Hanusz
Študijný program:architektúra
Študijný odbor: architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FA-5467-27161
ID študenta:27161
Vedúci práce:Ing. arch. Eva Oravcová, PhD.
Miesto vypracovania:FA STU, Námestie slobody 19, 81245 Bratislava
  
Názov práce:Art centrum, Bielefeld, Nemecko
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úlohou je navrhnúť objekt centra umenia s integrovanou komerčnou, výchovno-vzdelávacou a osvetovou funkciou, ako súčasť komplexu ďaľších novo navrhovaných, resp. rekonštruovaných budov, ktoré svojou funkciou a architektúrou oživia zanedbané námestie centra mesta Bielefeld v Nemecku, neďaleko hlavnej železničnej a autobusovej stanice. Návrh objektu Art centra a celého komplexu má napomôcť v procese revitalizácie mestskej štruktúry uprostred bloku s nevhodným urbanistickým riešením.
Elaborát obsahuje filozofiu riešenia, širšie vzťahy (1:5000,1:2000), situáciu (1:1000, 1:500), pôdorysy všetkých podlaží, charakteristické rezy a pohľady (1:200, 1:100), architektonicko-konštrukčný detail, priestorové zobrazenie, vizualizáciu, kresby, model a sprievodnú správu.
  
Rozsah práce:Architektonická štúdia - 2 x portfólio A3, CD, poster (70x100 mm), model
  
Dátum zadania:14. 02. 2011
  
Dátum odovzdania:10. 05. 2011Ing. arch. Daniel Hanusz
študent
 
 
 
 
doc. Ing. arch. akad. arch. Peter Puškár, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.
garant študijného programu