Apr 6, 2020   2:50 p.m. Irena
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. arch. Daniel Hanusz – FA I-ARCH-AVB den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav architektúry obytných a občianskych budov
 Fakulta architektúry
2010/2011
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Daniel Hanusz
Študijný program:architektúra
Študijný odbor: architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FA-5467-27161
ID študenta:27161
Vedúci práce:Ing. arch. Eva Oravcová, PhD.
Miesto vypracovania:FA STU, Námestie slobody 19, 81245 Bratislava
  
Názov práce:Art centrum, Bielefeld, Nemecko
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úlohou je navrhnúť objekt centra umenia s integrovanou komerčnou, výchovno-vzdelávacou a osvetovou funkciou, ako súčasť komplexu ďaľších novo navrhovaných, resp. rekonštruovaných budov, ktoré svojou funkciou a architektúrou oživia zanedbané námestie centra mesta Bielefeld v Nemecku, neďaleko hlavnej železničnej a autobusovej stanice. Návrh objektu Art centra a celého komplexu má napomôcť v procese revitalizácie mestskej štruktúry uprostred bloku s nevhodným urbanistickým riešením.
Elaborát obsahuje filozofiu riešenia, širšie vzťahy (1:5000,1:2000), situáciu (1:1000, 1:500), pôdorysy všetkých podlaží, charakteristické rezy a pohľady (1:200, 1:100), architektonicko-konštrukčný detail, priestorové zobrazenie, vizualizáciu, kresby, model a sprievodnú správu.
  
Rozsah práce:Architektonická štúdia - 2 x portfólio A3, CD, poster (70x100 mm), model
  
Dátum zadania:14. 02. 2011
  
Dátum odovzdania:10. 05. 2011Ing. arch. Daniel Hanusz
študent
 
 
 
 
doc. Ing. arch. akad. arch. Peter Puškár, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.
garant študijného programu