Feb 28, 2020   8:02 p.m. Zlatica
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. arch. Peter Malovec – FA I-ARCH-AVB den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav architektúry obytných a občianskych budov
 Fakulta architektúry
2010/2011
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Peter Malovec
Študijný program:architektúra
Študijný odbor: architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FA-5467-27705
ID študenta:27705
Vedúci práce:doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Miesto vypracovania:Bratislava
  
Názov práce:Komunitné centrum v Rusovciach
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Cieľom zadania je vytvoriť pre obyvateľov Rusoviec multifunkčné kultúrno-spoločenského zariadenie, umožňujúce organizovanie rôznych aktivít, ako aj vytvárajúce priestory pre trávenie voľného času. Riešená lokalita vytvorí nové centrum obce, naväzujúce na historickú časť a areál kaštieľa.
  
Rozsah práce:podľa špecifikácie
  
Dátum zadania:01. 02. 2011
  
Dátum odovzdania:10. 05. 2011Ing. arch. Peter Malovec
študent
 
 
 
 
doc. Ing. arch. akad. arch. Peter Puškár, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.
garant študijného programu