7. 4. 2020  15:26 Zoltán
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Viktor Kukla – FCHPT B-AIM pres [sem 8, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2011/2012
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Viktor Kukla
Študijný program:automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve
Študijné odbory:5.2.14. automatizácia, 5.2.52. priemyselné inžinierstvo
Evidenčné číslo:FCHPT-5415-70048
ID študenta:70048
Vedúci práce:Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Konzultant:Ing. Martin Kalúz
  
Názov práce:Flash prezentácie pre predmet Identifikácia
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Cieľom práce je vytvoriť prezentácie v Adobe Flash, ktoré budú použité ako doplnkové výukové materiály v predmete Identifikácia.

Úlohy:
- Naštudovať problematiku experimentálnej identifikácie.
- Naštudovať program Adobe Flash a skriptovací jazyk ActionScript.
- Programovo realizovať prezentácie vo Flash a ActionScript.
- Implementovať vytvorené prezentácie do LMS Moodle a overiť ich funkčnosť.
  
Rozsah práce:30
  
Literatúra:
  1. MIKLEŠ, J. -- FIKAR, M. Identifikácia systémov. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 112 s. ISBN 80-227-1177-2.
  2. MIKLEŠ, J. -- FIKAR, M. Modelovanie, identifikácia a riadenie procesov 1: Modely a dynamické charakteristiky spojitých procesov. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 192 s. ISBN 80-227-1289-2.
  3. KERMAN, P. ActionScript ve Flashi: Podrobná príručka. Praha : Computer Press, 2002. 507 s. ISBN 80-7226-615-2.
  4. KELEMEN, S. -- STUCHLÍKOVÁ, Ľ. Adobe Flash ako efektívny nástroj popularizácie vedy a techniky. Posterus [elektronický zdroj], 4. s. 2011. ISSN 1338-0087.
  5. Adobe Flash CS3: Oficiální výukový kurz. Brno : Computer Press, 2008. 341 s. ISBN 978-80-251-2109-2.
  
Dátum zadania:13. 02. 2012
  
Dátum odovzdania:19. 05. 2012Ing. Viktor Kukla
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
garant študijného programu