Feb 24, 2020   1:05 a.m. Matej
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Viktor Kukla – FCFT B-AIM den [term 8, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2011/2012
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Viktor Kukla
Študijný program:automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve
Študijné odbory:5.2.14. automatizácia, 5.2.52. priemyselné inžinierstvo
Evidenčné číslo:FCHPT-5415-70048
ID študenta:70048
Vedúci práce:Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Konzultant:Ing. Martin Kalúz
  
Názov práce:Flash prezentácie pre predmet Identifikácia
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Cieľom práce je vytvoriť prezentácie v Adobe Flash, ktoré budú použité ako doplnkové výukové materiály v predmete Identifikácia.

Úlohy:
- Naštudovať problematiku experimentálnej identifikácie.
- Naštudovať program Adobe Flash a skriptovací jazyk ActionScript.
- Programovo realizovať prezentácie vo Flash a ActionScript.
- Implementovať vytvorené prezentácie do LMS Moodle a overiť ich funkčnosť.
  
Rozsah práce:30
  
Literatúra:
  1. MIKLEŠ, J. -- FIKAR, M. Identifikácia systémov. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 112 s. ISBN 80-227-1177-2.
  2. MIKLEŠ, J. -- FIKAR, M. Modelovanie, identifikácia a riadenie procesov 1: Modely a dynamické charakteristiky spojitých procesov. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 192 s. ISBN 80-227-1289-2.
  3. KERMAN, P. ActionScript ve Flashi: Podrobná príručka. Praha : Computer Press, 2002. 507 s. ISBN 80-7226-615-2.
  4. KELEMEN, S. -- STUCHLÍKOVÁ, Ľ. Adobe Flash ako efektívny nástroj popularizácie vedy a techniky. Posterus [elektronický zdroj], 4. s. 2011. ISSN 1338-0087.
  5. Adobe Flash CS3: Oficiální výukový kurz. Brno : Computer Press, 2008. 341 s. ISBN 978-80-251-2109-2.
  
Dátum zadania:13. 02. 2012
  
Dátum odovzdania:19. 05. 2012Ing. Viktor Kukla
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
garant študijného programu