Apr 2, 2020   2:56 a.m. Zita
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. arch. Dana Votavová – FA I-ARCH-AOP den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
 Fakulta architektúry
2010/2011
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Dana Votavová
Študijný program:architektúra
Študijný odbor: architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FA-5467-27566
ID študenta:27566
Vedúci práce:Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Konzultant:Doc.Ing.L.Adamča,PhD.,Doc.Ing.A.Iringová,PhD., PhDr.M.Kvasnicová,PhD.
Miesto vypracovania:Bratislava
  
Názov práce:Kluknava, Štefánska huta - budova amalgamácie
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Sprievodná správa, Širšie vzťahy M 1:1000, 1:500
Problémový výkres, Ideové riešenie obnovy objektu
Návrh obnovy objektu v rozsahu AŠ M 1: 250
Stavebné úpravy M 1:250
Vybrané detaily riešenia M 1:50 (pôdorys v °PSP), M 1:20 (prvok)
Vizualizácie
Pracovný fyzický model objektu M 1: 250
Poster 70x100 cm v anglickom a v slovenskom jazyku
CD (pdf formát z AŠ a seminára, podklady)
  
Rozsah práce:Architektonická štúdia - adjustáž 2x portfólio A3, CD, poster 2x
  
Dátum zadania:14. 02. 2011
  
Dátum odovzdania:10. 05. 2011Ing. arch. Dana Votavová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.
garant študijného programu