25. 2. 2020  8:06 Frederik
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. arch. Petra Horkavá – FA I-URB pres [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav urbanizmu a územného plánovania
 Fakulta architektúry
2010/2011
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Petra Horkavá
Študijný program:urbanizmus
Študijný odbor: architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FA-5478-27769
ID študenta:27769
Vedúci práce:Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Miesto vypracovania:Fakulta architektúry STU, Ústav urbanizmu a ÚP
  
Názov práce:Bratislava - nábrežie Dunaja
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:V nadväznosti na ateliérovú tvorbu III riešiť formou podrobnej urbanisticko-architektonickej štúdie problematiku nábrežia Bratislavy. Navrhnúť urbanistickú koncepciu územia vo väzbe na rieku Dunaj a kontaktné územie - Euroveu a zimný prístav. V širších územných súvislostiach preukázať funkčno-prevádzkové vzťahy a väzby na širšie okolie - centrum mesta, autobusovú stanicu a mestskú časť BA Petržalku. Pri návrhu riešenia rešpektovať základné východiská stanovené v Územnom pláne hlavného mesta SR Bratislavy. V architektonickej časti diplomovej práce riešiť vo väčšej podrobnosti časti územia, ktoré vyplynú z návrhu riešenia.
  
Rozsah práce:textová a grafická časť
  
Dátum zadania:11. 02. 2011
  
Dátum odovzdania:10. 05. 2011Ing. arch. Petra Horkavá
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
garant študijného programu