Apr 7, 2020   11:04 p.m. Zoltán
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. arch. Petra Horkavá – FA I-URB den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav urbanizmu a územného plánovania
 Fakulta architektúry
2010/2011
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Petra Horkavá
Študijný program:urbanizmus
Študijný odbor: architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FA-5478-27769
ID študenta:27769
Vedúci práce:Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Miesto vypracovania:Fakulta architektúry STU, Ústav urbanizmu a ÚP
  
Názov práce:Bratislava - nábrežie Dunaja
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:V nadväznosti na ateliérovú tvorbu III riešiť formou podrobnej urbanisticko-architektonickej štúdie problematiku nábrežia Bratislavy. Navrhnúť urbanistickú koncepciu územia vo väzbe na rieku Dunaj a kontaktné územie - Euroveu a zimný prístav. V širších územných súvislostiach preukázať funkčno-prevádzkové vzťahy a väzby na širšie okolie - centrum mesta, autobusovú stanicu a mestskú časť BA Petržalku. Pri návrhu riešenia rešpektovať základné východiská stanovené v Územnom pláne hlavného mesta SR Bratislavy. V architektonickej časti diplomovej práce riešiť vo väčšej podrobnosti časti územia, ktoré vyplynú z návrhu riešenia.
  
Rozsah práce:textová a grafická časť
  
Dátum zadania:11. 02. 2011
  
Dátum odovzdania:10. 05. 2011Ing. arch. Petra Horkavá
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
garant študijného programu