Mar 29, 2020   12:11 p.m. Miroslav
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Ladislav Valkovič, PhD. – FEEIT D-MERT-UM den [year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra merania
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2012/2013
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Ladislav Valkovič
Študijný program:Meracia technika
Študijný odbor:5.2.54. meracia technika
Evidenčné číslo:FEI-10838-70112
ID študenta:70112
Vedúci práce:prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc.
Externá vzdelávacia inštitúcia:Ústav merania Slovenskej akadémie vied
Konzultant:prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc.
Miesto vypracovania:Ústav merania SAV
  
Názov práce:Nové metódy merania fyziologických funkcií pomocou magnetickej rezonancie
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Magnetická rezonancia patrí k moderným zobrazovacím technikám, ktorá našla uplatnenie v materiálovom výskume i klinickej praxi. Disponuje veľkým potenciálom a aj keď existuje veľké množstvo rôznych metód a možností, ich neustále zdokonaľovanie je stále predmetom výskumu.
   Cieľom tejto práce je zmapovať možnosti merania fyziologických funkcií pomocou dostupných klinických MR prístrojov s dôrazom na ich optimalizáciu a vývoj nových metód. Na NMR tomografe značky ESAOTE optimalizovať techniku merania vlhkosti pokožky ako dôsledku stresu a navrhnúť spôsob merania a zvýraznenia BOLD (blood oxygenation level dependent) efektu na slabo-poľovom systéme. Na spracovanie nameraných údajov využiť filtračný algoritmus na báze vlnkovej transformácie. V druhej fáze navrhnúť sekvenciu monitorovania dýchania pre zlepšenie lokalizácie pre MR spektroskopiu pečene.
Postup prác:
   Zostrojenie jednoduchého fixačného mechanizmu pre minimalizáciu pohybu ruky počas plánovaných MR meraní. Návrh softvéru pre správne zladenie snímok meraných v rôznych časoch a pre spracovanie nameraných dát pomocou 2D filtra na báze vlnkovej transformácie.
   Výber vhodného typu sekvencie a nastavenia meracích parametrov na meranie zmien vlhkosti pokožky. Experimentálna detekcia a vyhodnotenie zmien MR kontrastu spôsobených vylučovaním potu ako prejavu stresu.
   Určenie vhodného nastavenia meracej sekvencie a paradigmy na detekciu BOLD signálu pomocou ESAOTE tomografu. Využitie vazoaktívnych látok na ovplyvnenie prekrvenia v hornej končatine za účelom zvýraznenia BOLD efektu detekovateľného so slabým magnetickým poľom.
   Vyvinúť sekvenciu pre 3T tomograf Philips schopnú monitorovať pohyb bránice pri dýchaní na presnú lokalizáciu signálu pre MR spektroskopiu pečene. Implementovať navigačný impulz i do prípravných fáz merania na zvýšenie kvality meraných pečeňových spektier. Porovnať kvalitu spektier dobrovoľníkov a pacientov meraných novou sekvenciou s konvenčným metódami.
  
Rozsah práce:100 strán
  
Dátum zadania:01. 10. 2009
  
Dátum odovzdania:30. 09. 2012Ing. Ladislav Valkovič
riešiteľ
 
 
 
 
doc. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Viktor Smieško, PhD.
garant študijného programu