22. 9. 2019  8:33 Móric
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. arch. Zuzana Martinkovičová – FA I-URB pres [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav urbanizmu a územného plánovania
 Fakulta architektúry
2010/2011
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Zuzana Martinkovičová
Študijný program:urbanizmus
Študijný odbor: architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FA-5478-17992
ID študenta:17992
Vedúci práce:prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Konzultant:Ing.Katarína Gécová, PhD.
Miesto vypracovania:Fakulta architektúry STU v Bratislave
  
Názov práce:Lamač - Segnáre
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania: V nadväznosti na ateliér III "urbanistická štúdia zóny Lamač - Segnáre" navrhnite regulačný plán zóny a architektonicko-urbanistický súbor ťažiskovej lokality nad kameňolomom. Riešenie bude zamerané na prehĺbenie východísk zonálneho riešenia a bude zamerané na podrobnosti verejného priestoru, vegetácie, zapojenia kameňolomu a architektonickú koncepciu súboru stavieb.
Navrhnite lokalitný program územia a filozofické východiská návrhu. Vlastný návrh riešenia predložte formou architektonicko-urbanistickej štúdie, v ktorej prezentujte prevádzkové a funkčno-priestoré zásady riešenia. Súčasťou riešenia budú aj podrobnosti, ktoré priblížia niektoré vybrané detaily riešeného územia. Predložte architektonickú koncepciu vybraného objektu. V textovej časti opíšte východiská a koncepciu riešenia, zásady regulácie a definíciu regulačných prvkov a doložte urbanisticko-ekonomické parametre návrhu. Podrobnejšie požiadavky na obsah, rozsah a adjustáciu práce sú obsiahnuté v prílohe k tomuto zadaniu.
  
Rozsah práce:textová a grafická časť
  
Dátum zadania:14. 02. 2011
  
Dátum odovzdania:10. 05. 2011Ing. arch. Zuzana Martinkovičová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
garant študijného programu