May 25, 2020   8:44 p.m. Urban
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Miroslava Babulíková – FCFT I-AICHP den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
    Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2010/2011
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Bc. Miroslava Babulíková
Študijný program:
automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve
Študijný odbor:
kybernetika
Evidenčné číslo:
FCHPT-5414-40654
ID študenta:
40654
Vedúci práce:
doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.
Miesto vypracovania:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
 
 
Názov práce:
Návrh robustných PID regulátorov pre systémy s parametrickou neurčitosťou
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:Vypracovanie prehľadu neurčitostí so zameraním sa na parametrické neurčitosti. Analýza robustnej stability systémov s parametrickými neurčitosťami. Naštudovanie problematiky návrhu robustných PID regulátorov. Výber metód pre návrh robustných PID regulátorov. Návrh robustných PID regulátorov pre teoretický riadený systém s intervalovou neurčitosťou a ich simulačné overenie. Návrh robustných PID regulátorov pre vybraný chemickotechnologický proces a ich simulačné overenie. Zhodnotenie dosiahnutých výsledkov.
  
Rozsah práce:
80 strán
 
 
Literatúra:
  1. BARMISH, B. New Tools for Robustness of Linear Systems. New York : Macmillan Publishing Company, 1994. 394 s. ISBN 0-02-306055-7.
  2. VESELÝ, V. -- HARSÁNYI, L. Robustné riadenie dynamických systémov. Bratislava : STU v Bratislave, 2008. 126 s. ISBN 978-80-227-2801-0.
  3. ZÁVACKÁ, J. -- BAKOŠOVÁ, M. -- MATEJIČKOVÁ, K. Robust PI Controller Design for Technological Processes. In CHISA 2010, ECCE 7, 19th International Congress of Chemical and Process Engineering, Prague: Summaries 3, Hydrodynamic Processes and System Engineering..
  
Dátum zadania:
14. 02. 2011
 
 
Dátum odovzdania:
21. 05. 2011Ing. Miroslava Babulíková
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
garant študijného programu