1. 4. 2020  16:53 Hugo
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Mgr. Dávid Dubovský – FCHPT I-AICHP pres [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2010/2011
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Mgr. Dávid Dubovský
Študijný program:automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve
Študijný odbor: kybernetika
Evidenčné číslo:FCHPT-5414-40177
ID študenta:40177
Vedúci práce:Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
  
Názov práce:Tvorba webovej aplikácie s využitím MVP frameworku Nette
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Cieľom diplomovej práce je vytvoriť jednoduchý publikačný systém s využitím frameworku Nette, ktorý by mohol nájsť svoje uplatnenie napríklad v procese verejného obstarávania. Nette je framework s otvoreným zdrojovým kódom napísaný v jazyku PHP 5 s plným využitím objektov a uplatňuje MVP architektúru. Diplomant musí pre úspešné zvládnutie úlohy naštudovať problematiku objektovo-orientovaného programovania v jazyku PHP, architektúry MVP a práce s frameworkom Nette. Ďalej musí naprogramovať samotnú aplikáciu a napísať dokumentáciu k aplikácii.
  
Rozsah práce:50
  
Dátum zadania:14. 02. 2011
  
Dátum odovzdania:21. 05. 2011Ing. Mgr. Dávid Dubovský
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
garant študijného programu