Oct 25, 2020   5:51 p.m. Aurel
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Mgr. Dávid Dubovský – FCFT I-AICHP den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
    Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky
 
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2010/2011
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Mgr. Dávid Dubovský
Študijný program:
automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve
Študijný odbor:
5.2.14. automatizácia
Evidenčné číslo:
FCHPT-5414-40177
ID študenta:
40177
Vedúci práce:
Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
 
 
Názov práce:
Tvorba webovej aplikácie s využitím MVP frameworku Nette
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:
Cieľom diplomovej práce je vytvoriť jednoduchý publikačný systém s využitím frameworku Nette, ktorý by mohol nájsť svoje uplatnenie napríklad v procese verejného obstarávania. Nette je framework s otvoreným zdrojovým kódom napísaný v jazyku PHP 5 s plným využitím objektov a uplatňuje MVP architektúru. Diplomant musí pre úspešné zvládnutie úlohy naštudovať problematiku objektovo-orientovaného programovania v jazyku PHP, architektúry MVP a práce s frameworkom Nette. Ďalej musí naprogramovať samotnú aplikáciu a napísať dokumentáciu k aplikácii.
 
 
Rozsah práce:
50
 
 
Dátum zadania:
14. 02. 2011
 
 
Dátum odovzdania:
21. 05. 2011Ing. Mgr. Dávid Dubovský
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
garant študijného programu