Feb 28, 2020   0:08 a.m. Zlatica
Academic information system

Final thesis assignment form – Mgr. art. Andrea Jacenková – FA I-DZ-ID den [term 2, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav interiéru a výstavníctva
 Fakulta architektúry
2009/2010
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Andrea Jacenková
Študijný program:dizajn
Študijný odbor: umenie
Evidenčné číslo:FA-13395-15408
ID študenta:15408
Vedúci práce:Ing. arch. Katarína Morávková
Konzultant:Ing. Dušan Kočlík, PhD
Miesto vypracovania:FA STU, UIV
  
Názov práce:Architektonický ateliér Štúdio 8- interiér, Bratislava
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania: Obsahom diplomovej práce je vypracovanie podrobného interiérového riešenia zadanej témy z preddiplomového projektu (Ateliéru III). Návrh vypracovať metódou komplexného interiérového projektu. Riešenie podporiť koncepčnými schémami s vyjadrením konštrukčno--tektonického princípu riešených častí objektu, architektonicko-konštrukčnými detailmi a dizajnérskym návrhom vybratých prvkov. V riešení zohľadniť všetky determinanty interiérovej tvorby s akcentom na účel a výtvarné pôsobenie celku i jednotlivých prvkov.

Riešené priestory -- pôdorysy M 1:50, 1:25
Rezy, rezopohľady M 1:50, 1:25
Výkres podláh M 1:50
Výkres osvetlenia M 1:50
Priestorové zobrazenie
Prvok stavebného interiéru M 1:25 - 1:1
Nábytkové prvky, dizajn -- 3 ks M 1:10 -- 1:1
Model priestoru M 1:50 - 1:25
Materiálová vzorkovnica konkrétnych prvkov 50/50 cm
Portfólio -- formát 700x1000 mm (na výšku) a vo formáte A 3
Sprievodná správa, filozofia, tech. popis, materiály, povrchová úprava a pod.

Diplomovú prácu spracovať ručne alebo pomocou výpočtovej techniky.
Pre ateliérové, záverečné diplomové práce je povinnou súčasťou elaborátu portfólio (formát A3). Jeden výkres vo formáte 70/100 na výšku z DP -- grafický sumár práce - popísaný v slovenskom a cudzom jazyku. Každý exemplár zadania bude označený predpísanou rozpiskou a podpísaný spracovateľom.
  
Rozsah práce:projekt interiéru
  
Literatúra:
  1. PETELEN, I. Dizajn kancelárskych zostáv. Arch, s. 10--11.
  2. PETELEN, I. Interiér a výstavníctvo. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2003. 178 s. ISBN 80-227-1866-1.
  3. PETELEN, I. Kancelárie - nové možnosti riešenia. In Podmieňujúce faktory kvality vzdelávania v oblasti tvorby vnútorného prostredia: Medzinárodná vedecká dizajnérska a interiérová konferencia v rámci projektu KEGA č.3/4300/06 12. september 2008 Zvolen. 1st vyd. Zvolen : TU vo Zvolene, 2008, ISBN 878-80-228-1886-5.
  4. VINÁRČIKOVÁ, J. Aplikácia materiálov v mestskom interiéri. In Praktická príručka funkčných a technických požiadaviek na výstavbu. Bratislava: Verlag Dashöfer, 2006.
  5. VINÁRČIKOVÁ, J. Skôr, ako vstúpime do interiéru: Parter objektov a jeho prvky. Habilitation thesis. 2004. 112 s.
  
Dátum zadania:15. 02. 2010
  
Dátum odovzdania:11. 05. 2010Mgr. art. Andrea Jacenková
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. arch. Ivan Petelen, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Ivan Petelen, PhD.
garant študijného programu