Jan 23, 2020   0:24 a.m. Miloš
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Michal Kováč, PhD. – FCE D-TKeIS4 den [year 4]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra kovových a drevených konštrukcií
 Stavebná fakulta
2009/2010
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Michal Kováč
Študijný program:teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
Študijný odbor: stavebníctvo
Evidenčné číslo:SvF-13420-23056
ID študenta:23056
Vedúci práce:prof. Ing. Ivan Baláž, PhD.
Miesto vypracovania:SvF STU Bratislava
  
Názov práce:Vzperná odolnosť kovových prútov a prútových konštrukcií. Aplikácie nových metód z eurokódov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Výpočet kritickej sily pre prípad priestorového vzperu pomocou približných vzťahov vhodných pre potreby normy.

Vplyv priečnych a pozdĺžnych zvarov na vzpernú odolnosť centricky tlačených prútov z hliníkových zliatin.

Vzperná odolnosť tlačených prútov a prútových konštrukcií s nekonštantnou osovou silou a/alebo nekonštantným prierezom
  
Rozsah práce:230
  
Dátum zadania:01. 10. 2006
  
Dátum odovzdania:28. 04. 2010Ing. Michal Kováč
riešiteľ
 
 
 
 
doc. Ing. Ján Brodniansky, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ivan Baláž, PhD.
garant študijného programu