Feb 26, 2020   7:17 p.m. Viktor
Academic information system

Final thesis assignment form – Mgr. art. Lenka Halamová – FA I-DZ-ID den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav interiéru a výstavníctva
 Fakulta architektúry
2010/2011
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Lenka Halamová
Študijný program:dizajn
Študijný odbor: umenie
Evidenčné číslo:FA-13395-70089
ID študenta:70089
Vedúci práce:Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
Konzultant:Ing.Dušan Kočlík, ArtD.
Miesto vypracovania:FA STU BA
  
Názov práce:Interiér chránených dielní pre mentálne postihnutých užívateľov a priestorov pre predaj a podporu existencie v rekonštruovanom objekte
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Obsahom diplomovej práce je vypracovanie podrobného interiérového riešenia zadanej témy z preddiplomového projektu (Ateliéru III). Návrh vypracovať metódou komplexného interiérového projektu. Riešenie podporiť koncepčnými schémami s vyjadrením konštrukčno--tektonického princípu riešených častí objektu, architektonicko-konštrukčnými detailmi a dizajnérskym návrhom vybratých prvkov. V riešení zohľadniť všetky determinanty interiérovej tvorby s akcentom na účel a výtvarné pôsobenie celku i jednotlivých prvkov.

Riešené priestory -- pôdorysy M 1:50, 1:25
Rezy, rezopohľady M 1:50, 1:25
Výkres podláh M 1:50
Výkres osvetlenia M 1:50
Vybavenie TVI -- vykurovanie, VZT, elektro - schéma M 1:100, 1:50
Priestorové zobrazenie
Prvok stavebného interiéru M 1:25 - 1:1
Nábytkové prvky, dizajn -- 3 ks M 1:10 -- 1:1
Model priestoru M 1:50 - 1:25
Materiálová vzorkovnica konkrétnych prvkov 50/50 cm
Portfólio -- formát 700x1000 mm (na výšku) a vo formáte A 3
Sprievodná správa, filozofia, tech. popis, materiály, povrchová úprava a pod.

Diplomovú prácu spracovať ručne alebo pomocou výpočtovej techniky.
Pre ateliérové, záverečné diplomové práce je povinnou súčasťou elaborátu portfólio (formát A3). Jeden výkres vo formáte 70/100 na výšku z DP -- grafický sumár práce - popísaný v slovenskom a cudzom jazyku. Každý exemplár zadania bude označený predpísanou rozpiskou a podpísaný spracovateľom.
  
Rozsah práce:vid.specifikacia
  
Literatúra:
  1. NEUFERT, E. Navrhování staveb: Příručka pro stavební odborníky,stavebníky,vyučující i studenty. Praha : Consultinvest, 2000. 618 s. ISBN 80-901486-6-6.
  2. PARDYL, V. Interiér. Praha : České vysoké učení technické v Praze, 1987. 57 s.
  3. VALACHOVIČ, J. -- KAFFKA, L. Interiér a výstavníctvo. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1988. 146 s.
  4. KOLEKTÍV, A. Interiér a výstavníctvo. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2003. 178 s. ISBN 80-227-1866-1.
  
Dátum zadania:14. 02. 2011
  
Dátum odovzdania:10. 05. 2011Mgr. art. Lenka Halamová
študentka
 
 
 
 
prof. akad. arch. Ing. arch. Ivan Petelen, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. akad. arch. Ing. arch. Ivan Petelen, PhD.
garant študijného programu