Nov 23, 2019   2:03 a.m. Klement
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Miroslav Hagara, PhD. – FEEIT D-RE ext [year 5]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav elektroniky a fotoniky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2012/2013
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Miroslav Hagara
Študijný program:Rádioelektronika
Študijný odbor:5.2.13. elektronika
Evidenčné číslo:FEI-10845-1914
ID študenta:1914
Vedúci práce:doc. Ing. Peter Kulla, PhD.
Konzultant:doc. Ing. Peter Kulla, PhD.
Miesto vypracovania:Katedra rádioelektroniky
  
Názov práce:NOVÁ METÓDA DETEKCIE HRÁN V 1-D OBRAZOCH SO ZVÝŠENOU PRESNOSŤOU
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:- Navrhnúť novú metódu detekcie hrán so zvýšenou presnosťou pre 1-D obrazy založenú na aproximácii obrazu v okolí hrany vhodnou aproximačnou funkciou (modelom hrany).
- Pre zvolenú aproximačnú funkciu (model hrany) vybrať vhodnú účelovú funkciu a navrhnúť spôsob odhadu počiatočných hodnôt parametrov aproximačnej funkcie, ktoré sú potrebné pri iteračnej metóde hľadania minima alebo maxima účelovej funkcie.
- Pomocou simulácie a experimentov porovnať navrhnutú metódu detekcie hrán so zvýšenou presnosťou pre 1-D obrazy s doteraz najčastejšie používanými metódami.
- Určiť aký počet vzoriek obrazovej funkcie je optimálny z hľadiska presnosti detekcie hrany.
  
Dátum zadania:01. 10. 2006
  
Dátum odovzdania:30. 09. 2012Ing. Miroslav Hagara
riešiteľ
 
 
 
 
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Daniela Ďuračková, PhD.
garantka študijného programu